Category:L29 Weapons

From HGWiki

Jump to: navigation, search

These weapons are usable at level 29 and are all random rare items. They are generally found in level 29 areas such as Castle Gaobin.

For base damage information for each weapon type, see Category:Weapons.

Except as noted the following weapons have no attack bonus, however they do have Keen, Haste, Regen +2, and Light (normal).

Name Type Acid Cold Elec Fire Sonic Divine Magic Pos Neg Other
PinprickDagger 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
The Precision IncisionKatar 2d122d12 2d8 2d8 1d6
Half-ToothSai 2d122d12 2d8 1d6 2d8
Dragon ToothKukri 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
Anniversary GiftAssassin Dagger 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
Verminaard's CurseMace 2d12 2d122d8 1d6 2d8
Sickly SensationSickle 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
The Rant Golem's GoadGoad 2d122d12 2d8 2d8 1d6
FleshcutterHandaxe 2d122d12 2d8 1d6 2d8
Missy's FistLight Hammer 2d12 2d12 2d8 1d6 2d8
Shattering ShardLight Pick 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
Boulder in a PantaloonSap 2d12 2d12 1d6 2d8 2d8
Bleeding HeartShortsword 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
KawazumiKama 2d12 2d12 2d8 1d6 2d8
Whirling StormNunchaku 2d12 2d121d6 2d8 2d8
Tail WhipWhip 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
FeatherbladeWind Fire Wheel 2d12 2d122d8 1d6 2d8
Blunt Force TraumaClub 2d12 2d122d8 2d8 1d6
Ogre Wedding ClubHeavy Mace 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
DaybreakMorningstar 2d122d12 2d8 2d8 1d6
Chakka ShokBattleaxe 2d122d12 2d8 2d8 1d6
Iron TailHeavy Pick 2d12 2d121d6 2d8 2d8
WailLight Flail 2d12 2d122d8 2d8 1d6
RuinmakerLongsword 2d122d12 2d8 1d6 2d8
Filament EdgeRapier 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
Hallowed WindsScimitar 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
War's FistWarhammer 2d122d12 2d8 2d8 1d6
ScionBastard Sword 2d12 2d122d8 1d6 2d8
Deep WoundsDwarven Waraxe 2d12 2d122d8 2d8 1d6
Yoshi MakaiKatana 2d122d122d8 1d6 2d8
TalosSpear 2d12 2d12 2d8 1d6 2d8
DarkwandQuarterstaff 2d12 2d122d8 2d8 1d6
KodachiFalchion 2d122d12 2d8 2d8 1d6
StarsilverGreataxe 2d122d12 2d8 2d8 1d6
Razor's EdgeGreatsword 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
DestinyHalberd 2d12 2d122d8 2d8 1d6
My Lady PainHeavy Flail 2d12 2d12 2d8 1d6 2d8
CrushMaul 2d12 2d12 2d8 1d6 2d8
Titanic SporkTrident 2d122d12 2d8 2d8 1d6
SlicerScythe 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
Death ThroesDire Mace 2d122d12 2d8 2d8 1d6
Twirling DoomDouble Axe 2d122d122d8 2d8 1d6
Crowning FireDouble Scimitar 2d122d12 2d8 1d6 2d8
Blades of Garet JaxTwo-Bladed Sword 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6
Weight of the WorldMercurial Greatsword 2d122d12 2d8 1d6 2d8
Fists of PainMonk Gloves 2d12 2d12 2d8 2d8 1d6 +8, not Keen, L27
Personal tools